Бүрдүүлэх материал

2019-03-25

Иргэн нь газрын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас баталсан загварын дагуу дараах тохиолдолд өргөдөл гаргана. Үүнд:
- шинээр гэр бүлийн хэрэгцээнд газар өмчилж авах;
- өмнө нь гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар дундаа хамтран өмчилсөн бөгөөд тухайн газрын өмчлөх эрхийг гэрээний үндсэн дээр гэр бүлийн нэг гишүүнд шилжүүлж шинээр гэр бүлийн хэрэгцээнд газар өмчилж авах;
- хууль ёсны төлөөлөгч, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр дамжуулан гэр бүлийн хэрэгцээнд газар өмчилж авах;
- аж ахуйн зориулалтаар газар өмчилж авах;

Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР