Хүний нөөц

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН

                                    ГАЗРЫН АЖИЛ, АЛБАН ТУШААЛЫН ЖАГСААЛТ

Д/д

Албан тушаал

Ангилал, зэрэглэл

Орон тоо

1

Газрын дарга

ТЗ-9

1

2

Ахлах нягтлан бодогч

ТҮ-8

1

3

Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч

ТҮ-5

1

4

Нярав

ТҮ-4

1

Газрын удирдлагын хэлтэс

5

Хэлтсийн дарга

ТЗ-7

1

6

Газар зохион байгуулалт, төлөвлөлтийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

ТЗ-5

1

7

Газрын кадастр, өмчлөлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

ТЗ-5

1

8

Инженер хайгуул, мониторингийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

ТЗ-5

1

9

Геодези, зураг зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

ТЗ-5

1

Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс

10

Хэлтсийн дарга

ТЗ-7

1

11

Барилга угсралт, техникийн хяналтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

ТЗ-5

1

12

Инженерийн байгууламжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

ТЗ-5

1

13

Зураг төсөл, магадлалын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

ТЗ-5

1

14

Барилгын материалын үйлдвэрлэл, лабораторийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

ТЗ-5

1

Гэрээт ажилтан

15

Лабораторийн шинжээч

ТҮ-5

1

16

Жолооч

ТҮ-3

2

17

Үйлчлэгч

ТҮ-1

1

Нийт

18

 

Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР