ХҮНИЙ НӨӨЦ

ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН

 ГАЗРЫН АЖИЛ, АЛБАН ТУШААЛЫН ЖАГСААЛТ

 

Албан тушаал

Ангилал зэрэглэл

Батлагдсан орон тоо

1

Газрын дарга

ТЗ-10

1

2

Ерөнхий нягтлан бодогч

ТҮ-8

1

3

Захиргаа, хуулийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

ТЗ-5

1

4

Албан хэрэг хөтлөлт, архивын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

ТЗ-5

1

5

Мэдээлэл технологийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

ТЗ-5

1

6

Гэрээт ажилтан

 

2

Газрын удирдлагын хэлтэс

7

Газрын удирдлагын хэлтсийн дарга

ТЗ-7

1

8

Газрын кадастр, газар өмчлөлийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

ТЗ-6

1

9

Газар зохион байгуулалт, төлөвлөлтийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

ТЗ-5

1

10

Газрын татвар, төлбөр, үнэлгээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

ТЗ-5

1

11

Суурь судалгаа, газрын мониторингийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

ТЗ-5

1

12

Геодези, зураг зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

ТЗ-5

1

13

Газрын даамал

ТЗ-5

16

Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс

14

Хэлтсийн дарга бөгөөд Ерөнхий архитектор

ТЗ-7

1

15

Барилгын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

ТЗ-6

1

16

Инженерийн дэд бүтцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

ТЗ-5

1

17

Барилгын материалын үйлдвэрлэл, лабораторийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

ТЗ-5

1

18

Хот байгуулалтын кадастр, зураг төсөл, магадлалын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

ТЗ-5

1

19

Барилгын лабораторийн шинжээч

ТҮ-6

1

 

Нийт

 

35

 

Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР