ТАНИЛЦУУЛГА

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН

БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ЛАБОРАТОРИ

           ТАНИЛЦУУЛГА

Тус газрын Барилгын материалын лаборатори нь 2014 оны 10 дугаар сараас лабораторийн эрхлэгч, шинжээч гэсэн 2 орон тоотойгоор үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн. Аймгийн хэмжээнд хэрэгжиж буй барилга байгууламжийн ажилд хэрэглэгдэх барилгын материал, түүхий эд, бүтээгдэхүүний чанарт тавих лабораторийн хяналтыг хэрэгжүүлэн барилгын чанар, аюулгүй байдлыг хангах, улмаар хүн амын эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцлийг бүрдүүлэхэд тавих хяналт шалгалтын ажлын үр дүнг бие даасан, хараат бус сорилт шинжилгээний үр дүнгээр ханган ажиллаж байна.

 

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Барилгад ашиглаж буй барилгын материал, түүхий эд, бүтээгдэхүүний физик механик шинж чанарыг тодорхойлох шинжилгээг батлагдсан арга, аргачлалын дагуу чанарын өндөр түвшинд хийж, хэрэглэгчдийг үнэн зөв сорилтын үр дүнгээр хангахад оршино.  

 

ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, ХАМРАХ ХҮРЭЭ

Тус лаборатори нь орчин үеийн дэвшилтэт багаж, тоног төхөөрөмжөөр хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй стандартын дагуу Итгэмжлэлийн хүрээний тодорхойлолтод заагдсан дараах барилгын материал, хийц эдлэхүүнд сорилт шинжилгээг стандартын дагуу гүйцэтгэж байна. Үүнд:

 

д/д

Дээжийн нэр, төрөл

Шинжилгээнд шаардлагатай дээжийн хэмжээ

Нийт үнэ

1

Элс

30 кг

58560

2

Хайрга, дайрга

30 кг

72240

3

Автоклавын бус сийрмэг бетон гулдмай

1 ш

64800

4

Автоклавын хийт бетон гулдмай

1 ш

64800

5

Бетон шоо

10х10 см

3 ш

8640

15х15 см

3 ш

11520

6

Керамик тоосго

Нүхтэй

15 ш

61560

Өнгөлгөөний

61560

Цул

59760

7

Хөөсөн полистрол хавтан

100х100 см

20000

8

Явган зам, талбайн хавтан

15 ш

36240

9 Цемент 20 кг 61560

 

 Эдгээрээс гадна цементийн шинжилгээг 2020 оноос туршилтын журмаар шинжилж эхлээд байна.

ИТГЭМЖЛЭЛ

 

  1. “Сорилтын болон шалгалт тохируулгын лабораторийн чадавхид тавих ерөнхий шаардлага MNS ISO /IEC 17025:2007” стандартын шаардлагыг хангаж Стандарт, хэмжил зүйн газрын даргын 2017 оны 01 сарын 25-ны өдрийн А/17 дугаар тушаалаар 2 жилийн хугацаатай итгэмжлэгдсэн.
  2. “Сорилтын болон шалгалт тохируулгын лабораторийн чадавхид тавих ерөнхий шаардлага MNS ISO /IEC 17025:2018” стандартын шаардлагыг хангаж Үндэсний итгэмжлэлийн төвийн даргын 2020 оны 11 сарын 03-ны өдрийн А/44 дугаар тушаалаар 2023 оны 01 сарын 25-ны өдрийг хүртэл итгэмжлэгдсэн.

 

ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ


1. Дотоод хяналт: давтан шинжилгээ

  1. Гадаад хяналт:   лаборатори хоорондын харьцуулалт

 

ШУДРАГА БАЙДАЛ

          Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын дарга болон лабораторийн эрхлэгч нар нь лабораторийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулахдаа дараах зарчмыг чанд мөрдөж ажиллана. Үүнд:

1.   Шударга, хараат бус байх

2.   Хувийн ашиг сонирхлын зөрчилгүй байх

3.   Нэг талыг баримтлахгүй байх

4.   Бодитой, нээлттэй байх

5.   Арилжаа, санхүүгийн ашиг сонирхлын нөлөөнд автахгүй байх

6.   Хэрэглэгчийн нууцыг чанд хадгалах

7.   Лабораторийн ажилтнуудад аливаа хууль бус дарамт шахалт үзүүлэхгүй байх

8.   Сорилт, шинжилгээний үр дүнгийн тайланд гадны аль нэг байгууллага, хувь хүн нөлөөлөхгүй байх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлдэг байх.

       

        ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ШАЛГАЛТ ТОХИРУУЛГА

        Лабораторийн багаж, тоног төхөөрөмжүүдийн ээлжит шалгалт тохируулгыг
Стандарт, хэмжил зүйн газрын Хэмжих хэрэгслийн шалгалт, баталгаажуулалтын газар болон “Эталон хэмжүүр” ХХК-иудтай хамтран жил бүр төлөвлөгөөт хугацаанд нь гүйцэтгүүлж байна.

        

         ХОЛБОО БАРИХ

Дорноговь аймаг. Сайншанд сум. 3-р баг. ГХБХБГ-ын байр. 70523978, 70523968

61560

Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР