БАЙГУУЛЛАГЫН ТАНИЛЦУУЛГА

          Монгол улсын Үасгийн газрын 2008 оны 67 дугаар тогтоол, аймгийн Засаг даргын 2009 оны 31 дүгээр захирамжаар Дорноговь аймгийн Газрын алба, Дорноговь аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн албыг нэгтгэн Дорноговь аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар байгуулагдсан бөгөөд тус газар нь 2009 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрөөс эхлэн үйл ажиллагаагаа явуулж байна. 

          Манай байгууллага Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага болон аймгийн Засаг даргын өмнө хүлээсэн үүргийн дагуу аймгийн хэмжээнд Монгол улсын газрын харилцааны болон барилга, хот байгуулалтын холбогдолтой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах ажлыг гүйцэтгэж байна.

 

 

Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР