АРХИТЕКТУР ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ДААЛГАВАР АВАХ

 

д/д Бүрдүүлэх материал Холбогдох байгууллага Тайлбар
1 Иргэний үнэмлэх Хүсэлт гаргагч иргэн www.urban.gov.mn дамжин ИРГЭН хэсгийг сонгон хүсэлт илгээнэ.
2 Иргэний өргөдөл Эх хувь
3 Хуулийн этгээдийн албан бичиг Хүсэлт гаргагч хуулийн этгээд Эх хувь
4 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ www.urban.gov.mn дамжин Аж ахуй нэгж хэсгийг сонгон хүсэлт илгээнэ.
5 Тоон гарын үсгээр хүсэлт илгээх (аж ахуй нэгж) Хуулийн этгээд

 

  ДАХИН ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН БАЙРШИЛД БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖ БАРИХ

д/д Бүрдүүлэх материал Холбогдох байгууллага Тайлбар
1 Иргэний үнэмлэх Хүсэлт гаргагч иргэн Хуулбар
2 Иргэний өргөдөл Эх хувь
3 Хуулийн этгээдийн албан бичиг Хүсэлт гаргагч хуулийн этгээд Эх хувь
4 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ Хуулбар
5 Газрын эрхийн гэрчилгээ Дорноговь аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар/хүсэлт гаргагч/
6 Газрын кадастрын зураг
7 Газрын гэрээ
8 Газрын одоогийн байдлын фото зураг Хүсэлт гаргагч иргэн Сүүлийн 14 хоногийн байдлаар
9 Газрын гэрээ дүгнэсэн акт Дорноговь аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар/хүсэлт гаргагч/ Эх хувь
10 Хөрш залгаа иргэдийн санал  

 

ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТАГТ БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖ БАРИХ

д/д Бүрдүүлэх материал Холбогдох байгууллага Тайлбар
1 Иргэний үнэмлэх Хүсэлт гаргагч иргэн Хуулбар
2 Иргэний өргөдөл Эх хувь
3 Хуулийн этгээдийн албан бичиг Хүсэлт гаргагч хуулийн этгээд Эх хувь
4 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ Хуулбар
5 Газрын эрхийн гэрчилгээ Дорноговь аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар /хүсэлт гаргагч/
6 Газрын кадастрын зураг
7 Газрын гэрээ
8 Газрын одоогийн байдлын фото зураг Хүсэлт гаргагч иргэн Сүүлийн 14 хоногийн байдлаар
9 Газрын гэрээ дүгнэсэн акт Холбогдох тусгай хамгаалалттай газар нутгийн захиргаа /хүсэлт гаргагч/ Эх хувь
10 Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээ Байгаль орчны яам Нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар
Санал асуулга

Иргэн та манай байгууллагын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү.

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР