ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ХУГАЦААГ СУНГУУЛАХ ТУХАЙ

2020-06-19

Газар эзэмшигч, ашиглагч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага бүр “Газрын тухай” хуулийн 37.1 дэх /Эрхийн гэрчилгээний хүчин төгөлдөр байх хугацаа дуусахаас 30-аас доошгүй хоногийн өмнө эзэмшигч нь хугацаа сунгуулах тухай хүсэлтээ тухайн шатны Засаг даргад гаргах.../ хэсэгт заасны дагуу газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгуулна.

Хэрвээ газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг 30-аас доошгүй хоногийн өмнө сунгуулах хүсэлт гаргаагүй тохиолдолд газрын эрх дуусгавар болсноос хойшхи хугацаанд газрыг зөвшөөрөлгүй ашигласан гэж үзэж “Газрын тухай” хуулийн 63 дугаар зүйлийн 63.1.11-т заасан захиргааны хариуцлагыг ноогдуулж, торгуулийг төлсний дараа гэрчилгээний хугацаа сунгаж шийдвэр гаргана.

“Газрын тухай” хуулийн 63 дугаар зүйлийн 63.1.11 Эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөлгүйгээр газар ашигласан бол иргэнийг хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг арваас хорь дахин, байгууллага аж ахуйн нэгжийг дөчөөс ная дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгож хохирлыг нөхөн төлүүлэх:

Дээрх хууль тогтоомжид заасны дагуу эзэмшиж ашиглаж байгаа газрын тань эрхийн гэрчилгээний хугацаа дууссан тохиолдолд иргэнийг 1.920.000-3.840.000 мянган төгрөгөөр, Аж ахуйн нэгж байгууллагыг 7.680.000-15.360.000 мянган төгрөгөөр торгож захиргааны хариуцлага ногдуулдаг байна.

Иимд иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага та бүхнийг газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа дуусахаас өмнө 30-аас доошгүй хоногийн өмнө харьяа сумын газрын даамал, ГХБХБГазарт сунгуулах хүсэлтээ гаргаж байхыг анхааруулж байна.

Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР